Patent üzrə görülən işlər:

  2019

  Təsdiq olunmuş patentlər:

 1. Əlixanova A.İ., Rəsulzadə N.Ş. Akrilonitril-butadien-stirol birgə-polimerləri (ABS) əsasinda antibakterial polimer kompozisiya materiallarin alinma üsulu. Az Patent, № a 20190061. Daxilolma tarixi: 30.05.2019
 2. Azərbaycan patenti – Cəfərov V.Ə., Əsgərov O.V., Məmmədova A.F., Xanbabayeva G.C. //Fosforbrom tərkibli efirlərlə fenolformaldehid qatranının modifikasiyası, N:a2019 0110 Müsbət nəticə 25.09.2019
 3. Azərbaycan patenti – Cəfərov V.Ə., Əsgərov O.V., Məmmədova A.F.// Bərk raket yanacağı, iddia sənədinin N:a2019 0109.
 4. Patent alınıb.”Polimer kompozisiyası”

  Təsdiq üçün göndərilmiş patentlər:

 1. «Polipropilen makromonomerlərının alınması üsulu» Rəsulzadə N.S., Dostuyeva V.М.

  Müsbət rəy almış patentlər:

 1. “Plastifikasiya olunmuş polimer kompozisiya”adlı patent almaq üçün gön-dərilmiş iddia sənədinə ilkin ekspertizanın müsbət rəyi alınmışdır. 02.08.2019.
 2. “p-(2-fenoksikarbonil)¬tsik¬lo¬¬propilstirolun alınma üsulu» // İddia sənədinin nömrəsi № а 2019 0012 K.Q.Quliyev, A.İ.Sadıqova, S.B.Məmmədli, A.E.Rzayeva, A.M.Əliyeva, Ts.D.Qulverdaşvili // Patentin müsbət nəticəsi alınıb.
 3. K.Q.Quliyev,S.B.Məmmədli,A.M.Əliyeva // Texniki yuyucu vasitənin alın-ması // Patent haqqında qərar alınıb.