Monoqrafiyalar, dərsliklər və kitablar

  2019

 1. Шыхалиев К.С., Гулиев К.Г. – Технология производства полимеров (в 2-х томах): т. 2 – Баку: Элм, 2019, 180 с.
 2. Y.N.Qəhrəmanlı, N.T.Qəhrəmanov, Ü.M.Məmmədli – Polimer neft sorbentlərinin alınması və tədqiqi – Bakı: Elm, 2019, 287s.

  2018

 1. Стенли Р.Сендлер, Вольф Каро, Джоанн Бонстиль, Эли М.Пирс – Синтез полимеров и их характеристика: Лабораторное руководство (Перевод с англ.) – Sumqayıt: Zərdabi nəşriyyat-poliqrafiya" MMC, 2018, 346 c.

  2016

 1. A.H.Azizov – Modern direction of polymer science and materials development – Sumqayıt: Bilik, 2014, 383 p.

  2014

 1. A.H.Azizov – Modern direction of polymer science and materials development – Sumqayıt: Bilik, 2014, 383 p.